Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΙ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (1873)


150  ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣH ΤΟΥ
ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
 ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'
ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΣΚΟΙΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρον 1ον. Καθιδρύεται εν Αδριανουπόλει Σύλλογος Φιλεκπαιδευτικός κύριον σκοπόν έχων την υποστήριξιν της εκπαιδεύσεως και την δι' αναγνώ­σεως, διδασκαλίας, συναναστροφής και αθώας διασκεδάσεως διανοητικήν και ηθικήν ανάπτυξιν και ψυχαγωγίαν των μελών αυτού και της περί αυτά κοινωνίας.
Άρθρον 2ον. Πάντες οι φιλόκαλοι και φιλόμουσοι ομογενείς τε και ξένοι οι επιθυμούντες να συντελέσωσιν εις τον ειρημένον σκοπόν γίνονται δεκτοί ως μέλη αυτού, κατά το 16 και 19 άρθρον του παρόντος Κανονισμού.
Άρθρον 3ον. Η διάρκεια του Συλλόγου διαιρείται εις περιόδους πενταετείς επομένως τα κατά τίνα περίοδον εγγραφόμενα μέλη υποχρεούνται να πληρώνωσι την ετήσιαν συνδρομην αυτών κατά το 23 άρθρον, καθ' άπασαν την περίοδον.
KΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Άρθρον 4ον. Η διεύθυνσις και διαχείρισις των του Συλλόγου ανατίθεται εις οκταμελές συμβούλιον, συνιστάμενον εξ ενός Προέδρου, ενός Αντιπροέδρου, ενός Ταμίου, δύο Γραμματέων Γενικού και ειδικού, και τριών Συμβούλων, εξασκούντων τα εαυτών χρέη επί εν έτος, μεθ' ο γίνονται νέαι αρχαιρεσίαι,  εκλεγομένων του μεν Προέδρου, Αντιπροέδρου και Ταμίου δι΄ απολύτου πλειονοψηφίας, των δε Γραμματέων και Συμβούλων δια σχετικής  πλειονοψηφίας.
Άρθρον 5ον. Το Συμβούλιον, ον απόρροια της θελήσεως της ολομελείας
οφείλει προς επίτευξιν του σκοπού του Συλλόγου, α) Να εξοικονομή και διαθέτη υπέρ της εκπαιδεύσεως εν γένει χρηματικόν ποσόν κατά το 32 άρθρον. β) Να καταρτίση αναγνωστήριον και Βιβλιοθήκην εφοδιάζον αυτά δι΄ εφημερίδων, Περιοδικών συγραμμάτων και άλλων βιβλίων. γ) Να εξετάζη τας υπό των μελών τυχόν γινομένας προτάσεις, και να προσκαλή γενικήν αυτών συνέλευσιν επί των σπουδαιότερων ζητημάτων. δ) Να προσλαμβάνη και να εγκρίνη την παραδοχήν νέων μελών κατά το 16 άρθρον. ε) Να συντάσση εν τη αρχή του έτους προυπολογισμόν ετήσιον του Συλλόγου, και κατά το τέλος τον ετήσιον απολογισμόν, ο οποίος θέλει δημοσιεύεσθαι δια του τύπου. ζ) Να συνεδριάζη τακτικώς άπαξ τουλάχιστον της εβδομάδος. η) Να εκλέγη ετησίως ένα βιβλιοφύλακα και εν ανάγκη οικονόμον.
Άρθρον 6ον. Ο Πρόεδρος εφορά προ παντός άλλου και επιβάλλει εις έκα
στον των μελών την εκτέλεσιν των χρεών αυτού, διευθύνει τας συνεδριάσεις και υπογράφει τα έγγραφα. Εις τας γενικός δε συνελεύσεις οσάκις λαμβάνει τον λόγον, παραχωρεί την θέσιν του εις τον Αντιπρόεδρον.
Άρθρον 7ον. Ο αντιπρόεδρος εν απουσία του προέδρου αναπληρεί αυτόν, εκτελών όλα τα εν τω 6 άρθρω αναφερόμενα καθήκοντα του Προέδρου. Εν απουσία δε του Αντιπροέδρου η συνέλευσις εκλέγει εκ των μελών αυτής προσωρινόν Αντιπρόεδρον, εν τω τέλει δε έκαστου έτους ποιεί έκθεσιν των έργασιών του Συλλόγου.
Άρθρον 8ον. Ο Γενικός Γραμματεύς φυλάττει τα αρχεία και την επίσημον του Συλλόγου Σφραγίδα, προσυπογράφει τα έγγραφα, τηρεί το πρωτόκολλον και την αλληλογραφίαν του Συλλόγου, κρατεί αντίγραφον των επιστολών αυτού εν επί τούτω βιβλίω.
Άρθρον 9ον. Ο Ειδικός Γραμματεύς συντάσσει τα πρακτικά εκάστης συνεδριάσεως, αναγινώσκει αυτά εν τη επομένη, μετά την επικύρωσιν αυτών, τα συνυπογράφει μετά του Προέδρου, τηρεί το βιβλίον των πρακτικών και το Μητρώον.
Άρθρον 10ον. Οι Γραμματείς αναπληρούσιν αλλήλους εν περιπτώσει απουσίας.
Άρθρον 11ον. Ο Ταμίας φροντίζει περί της εγκαίρου εισπράξεως των προσόδων του καταστήματος επί διπλοτύπω αποδείξει φερούση την υπογραφή του Συλλόγου, δαπανά δια τας τακτικάς δαπανάς κατά τον ετήσιον προϋπολογισμόν, δια δε τας εκτάκτους απέναντι εντάλματος του Προέδρου απορρέοντος εκ της πλειονοψηφίας της γενικής συνεδριάσεως. Κρατεί τα αναγκαιούντα βιβλία, εν οις εγγράφει λεπτομερώς τας τε προσόδους και τας δαπάνας του Συλλόγου, είναι δε υπόλογος προς το Συμβουλιον εν τω τέλει εκάστου μηνός. Υπάρχοντος δε εν τω Ταμείω ποοού ανωτέρου των πεντήκοντα λιρών, οφείλει να ειδοποιή περί τούτου το συμβούλιον, όπως φροντίζη περί της καταλλήλου διαχειρίσεως αυτών.
Άρθρον 12ον. Οι Σύμβουλοι οφείλουσι να παρευρίσκωνται εις τας συνεδριάσεις του συμβουλίου τας τε τακτικάς και εκτάκτους, και να συσκέπτωνται με των λοιπών περί των συμφερόντων του Συλλόγου.
Άρθρον 13ον. Ο βιβλιοφύλαξ διατηρεί δύο καταλόγους των βιβλίων, τον μεν καθ΄ύλην, τον δε των συγγραφέων κατ' αλφαβητικήν σειράν. Διατηρεί την σειράν των ημερησίων και περιοδικών φύλλων, όπως εις το τέλος εκάστου έτους αποτελώνται σώματα, άτινα καταθέτονται εν τη βιβλιοθήκη.
Άρθρου 14ον. Παν μέλος του Συλλόγου δύναται να δανείζηται βιβλία εκ της βιβλιοθήκης και εκτός του καταστήματος ανά ένα τόμον επί είκοσιν ημέρας, κατά την λήξιν των οποίων οφείλει να τον επιστρέψη και να λάβη άλλον, αν βούληται. Εν περιπτώσει απώλειας, ή βλάβης βιβλίου τινός, ο απολέσας αυτό οφείλει να το αναπλήρωση, διό ο βιβλιοφύλαξ οφείλει να κρατή βιβλίον εισόδου και εξόδου των βιβλίων, εν ω σημειούνται η ημερομηνία της εξόδου, ο τίτλος του βιβλίου και η τιμή αυτού, και εις ό ο λαμβάνων προσυπογράφει..
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'
ΙΔΡΥΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕΛΗ
Άρθρον 15ον. Οι λαβόντες την πρωτοβουλίαν προς σύστασιν Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου εισίν οι Ιδρυταί. Μέλη δε οι εκάστοτε προστιθέμενοι κατά τα του κανονισμού οριζόμενα, ίνα συνδράμωσι το έργον. Εισί δε ταύτα τακτιά, επίτιμα και αντεπιστέλλοντα.
Άθρον 16ον. Όπως δε τις γίνη δεκτός ως τακτικόν μέλος, πρέπει να συστηθή υπό δύο τουλάχιστον ιδρυτών ή Μελών εγγράφως προς Συμβούλιον, όπερ εγκρίνει την παραδοχήν αυτού, ή απορρίπτει αυτήν δια μυστικής ψηφοφορίας μετά δέκα έξ άλλων μελών λαμβανομένων δια κλήρου εκ των Ιδρυτών και Μελών.
Άρθρον 17ον. Οι ανώτατοι της Πόρτας υπάλληλοι και οι αντιπρόσωποι των ξένων δυνάμεων γίνονται δεκτοί ως επίτιμα μέλη άνευ ψηφοφορίας, άμα εκφράσωσι την προς τούτο θέλησιν αυτών, ως επίσης και οι διακρινόμενη παιδεία, φιλογενεία και άλλαις αρεταίς.
Άρθρον 18ον. Εις ξένους επί παιδεία διαπρέποντας ή άλλους αξιότιμους τ συστάσει ενός των μελών, επιτρέπεται η είσοδος εις τον Σύλλογον επί ένα μή να, εάν δεν επιθυμώσι να φοιτώσι και πλέον του χρονικού τούτου διαστήματος, οφείλουσι να εγγραφώσι μέλη δια ψηφοφορίας.
Άρθρον 19ον. Πας προτεινόμενος ως μέλος δέον να έχη ηλικίαν τουλάχι στον δεκαοκταετή.
Άρθρον 20ον. Έκαστον μέλος οφείλει να συνδράμη τον Σύλλογον εις την επίτευξιν του σκοπού αυτού. Επομένως να μεριμνά περί προσθήκης νέων μελών, να προσέρχηται προσκαλούμενον εις τας γενικ’ας συνελεύσεις και εν γέ νει να εκτελή τα ανατεθειμένος αυτώ εντολάς.
Άρθρον 21ον. Το ψηφοφορείν και η υποψηφιότης εις τας αρχαιρεσίας εισί δικαιώματα των ιδρυτών και των τακτικών μελών.

Άρθρον 22ον. Τα αντεπιστέλλοντα μέλη υποχρεούνται να στέλλωσι μι
αν κατ' έτος διατριβήν και μεταβάλλοντα τόπον διαμονής να ειδοποιώσι περί τούτου τον Πρόεδρον δύνανται δε ερχόμενα εις την έδραν του Συλλόγου να λάβωσι την θέσιν του τακτικού μέλους, αφού προηγουμένως δηλώσωσιν εγγράφως τούτο εις το συμβούλιον, και εκπληρώσωσι τας εις τα τακτικά μελή υποβαλλομένας υποχρεώσεις.
Άρθρον 23ον. 'Εκαστον μέλος εν γένει προκαταβάλλει ως ετησίαν σύνορο μήν γρόσια εκατόν είκοσι, λαμβάνον εν διπλοτύπω απόδειξιν της πληρωμή του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'
ΔΩΡΗΤΑΙ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ
Άρθρον 24ον. Δωρηταί αναγράφονται οι κατ' έτος πέντε λίρας τουρκικάς ή εφάπαξ είκοσι προσενεγκόντες, ευεργέται οι κατ' έτος δέκα λίρας τουρκικός ή τεσσαράκοντα προσενεγκόντες, μεγάλοι δε ευεργέται ανακηρύττονται οι εξήκοντα και επέκεινα λίρας τουρκικάς προσφέροντες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'
ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ
Άρθρον 25ον. Αι συνεδριάσεις του Συλλόγου εισί Μερικαί αι του συμβουλίου και γενικαί αι της ολομελείας- αύται δε εισί τακτικαί και έκτακτοι.
Άρθρον 26ον. Γενική συνέλευσις συγκαλείται υπό του συμβουλίου, προκειμένου περί σπουδαίων ζητημάτων, ή επί τη εγγράφω προτάσει δέκα τουλάχιστον μελών.
Άρθρον 27ον. Εν ταις γενικαίς συνελεύσεσι το ήμισυ πλέον ενός αποτελεί απαρτίαν, εάν όμως μετά πρώτην και δευτέραν πρόσκλησιν των μελών δεν σχηματισθή απαρτία, τότε τα παρευρισκόμενα μέλη προβαίνουσιν εις την συζήτησιν και απόφασιν του ζητήματος.
Άρθρον 28ον. Έκαστος έχει το δικαίωμα να ομιλή, λαμβάνων τον λόγον παρά του Προέδρου, όστις και μόνος έχει το δικαίωμα να τον διακόπτη.
Άρθρον 29ον. Πάσα διαφωνία επί τίνος ζητήματος τον Σύλλογον αφορώντος, λύεται δια ψηφοφορίας κατά τας γενικάς συνεδριάσεις.
Άρθρον 30ον. Αι συνεδριάσεις του Συμβουλίου εισί τακτικαί καθ' ωρισμένας ώρας, και έκτακτοι οσάκις το καλέσει χρεία, εις ας εν περιπτώσει διαφωνίας
υπερισχύει η πλειονοψηφία, εν περιπτώσει δε ισοψηφίας, η ψήφος του προέδρου υπερισχύει.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Άρθρον 31ον. Η περιουσία του Συλλόγου σύγκειται εκ των ετησίων συνδρομών των μελών, των εκτάκτων προσφορών, δωρημάτων και ευεργετημάτων, της Βιβλιοθήκης αυτού και των επίπλων.
Άρθρον 32ον. Ταύτης η διαχείρισις εν γένει γίνεται ως εξής: αι μεν τακτικαί και έκτακτοι πρόσοδοι, αφαιρέσει των αναγκαίων δαπανών του Συλλόγου, διατίθενται υπέρ της εκπαιδεύσεως εν γένει, τα δε δωρήματα και ευεργετήμα τα διαθέτονται κατά την βούλησιν των δωρουμένων, άλλως δαπανώνται υπό του συμβουλίου κατά τας ανάγκας της εκπαδεύσεως, ή διατίθενται προς σχηματισμόν αποθεματικών κεφαλαίων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝΖ'
ΠΕΡΙ ΟΜΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΩΝ     
Άρθρον 33ον. Ηθικαί ομιλίαι, διδασκαλίαι επιστημονικαί, ή φιλολογικαί ή δημόσια μαθήματα, σκοπούντα την κοινήν ωφέλειαν και ανάπτυξιν, γίνονται καθ' ωρισμένας ημέρας, οπότε ή είσοδος είναι ελευθέρα εις το δημόσιον υπό τον όρον της κοσμίας και ευπρεπούς συμπεριφοράς.
Άρθρον 34ον. Εις εποχήν οριζομένην υπό του συμβουλίου, γίνονται νυκτεριναί συναναστροφαί, εν αις τα μέλη δύνανται να συχνάζωσι μετά των οι­κογενειών αυτών, επίσης θεατρικαί παραστάσεις, ή και χοροί επ' ωφελεία του Συλλόγου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'
ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρον 35ον. Απαγορεύεται πάσα πολιτική και θρησκευτική συζήτησις, πάσα δε συζήτησις λαμβάνουσα χαρακτήρα έριδος διακόπτεται υπό του Προέδρου.
Άρθρον 36ον. Ο Σύλλογος εορτάζει την επέτειον της συστάσεώς του ημέραν, καθ' ην τελείται και ιερά λειτουργία και αναγινώσκεται η έκθεσις των ενι­αυσίων εργασιών του Συλλόγου.
Άρθρον 37ον. Απαγορεύονται εν τω Αναγνωστηρίω, αι θορυβώδεις ομιλίαι, και αι χαρακτήρα έριδος λαμβάνουσαι συζητήσεις.
Άρθρον 38ον. Παν μέλος επενεγκόν βλάβην εις έπιπλα και σκεύη του Συλ­λόγου, υποχρεούται εις την αποζημίωσιν ή αντικατάστασιν αυτών.
Αρθρον 39ον. Παν μέλος αποσυρόμενον απόλλυσι δικαίωμα επί της περιουσίας του Συλλόγου.
Άρθρον 40ον. Παν μέλος μη συμμορφούμενον προς την χρηστοήθη και κοσμίαν συμπεριφοράν, επιτιμάται, και μη διορθούμενον αποπέμπεται. Παν δε μέ­λος υποστάν εγκληματικήν καταδίκην αποβάλλεται, ως και παν μέλος, ου η εν τη κοινωνία συμπεριφορά ήθελε καταγγελθή σκανδαλώδης, στερείται δε τότε και των επί της περιουσίας του Συλλόγου δικαιωμάτων.
Άρθρον 41ον. Ο παρών Κανονισμός αναθεωρείται μετά τρία έτη και δύναται, νατροποποιηθή,αν εγκριθή.
ΠΕΡΙ ΣΦΡΑΓΙΔΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Άρθρον 42ον. Ο Σύλλογος έχει μίαν σφραγίδα φέρουσα εν μέσω βιβλίον ηνεωγμένον και περιεστεμμένον με κλάδους δάφνης και ελαίας μετ' επιγραφής «Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος εν Αδριανουπόλει ΑΩΟΒ».

Εν Αδριανουπόλει, τη 26 Φεβρουαρίου 1873.
                        Ο Πρόεδρος          Ο Γενικός Γραμματεύς
                   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗΣ   
          Θ. Ι. ΠΑΡΑΣΧΙΔΗΣ


  

Γ. Ρ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου