Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΙ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (1872)


150 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣH ΤΟΥ
ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

          Εις μνήμη και τιμή των προσώπων, του τόσο σημαντικού αυτού πολιτιστικού φάρου των Γραμμάτων της αρχαίας πόλης των Ελλήνων – Αδριανούπολης-, δημοσιεύουμε την λογοδοσία του συλλόγου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αντιπρόεδρος – ιατρός- Κωνσταντίνος Δήμησσας, τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας του (1872), όπως επίσης και σε επόμενη δημοσίευση τον πρώτο κανονισμό λειτουργίας του συλλόγου.


ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ
ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΙ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
(1872)

Φιλόμουσος ομήγυρις 
                                                                        
Κατά την εσπέραν της 14ης Ιανουαρίου του 1872 ολίγοι άνδρες υπό ζήλου προς τα καλά και πόθου προς την πρόοδον της πατρίδος κινούμενοι, ομοθύμως και ομοφώνως συνέταξαν και υπέγραψαν εν τη αιθούση της ενταύθα Ελληνικής Σχολής την εξής πράξιν:
 «Συνελθόντες οι υποφαινόμενοι συνεφωνήσαμεν και αποφασίσαμεν την σύστασιν Συλλόγου, σκοπόν έχοντος παρεκτός της διαχύσεως των μελών και την ηθικήν αυτών τε και της περί αυτά κοινωνίας ωφέλειαν και την της εκπαι­δεύσεως υποστήριΞιν και αρωγήν κτλ.».
Αμ' έπος αμ' έργον αυτήν ταύτην την εσπέραν εξελέξαντο επιτροπήν τριμελή προς σύνταξιν κανονισμού, απαιτήσαντες να συντάξη αύτη και παρουσιάση εντός τριών ημερών τούτον, ίνα συζητηθείς, εγκριθή και κυρωθή.
Η πράξις αύτη, κύριοι, μικρά καθ΄ εαυτήν, ως πάσα αρχή, μεγάλη δε, ως παν υψηλόν και κοινωφελές έργον, υπήρξεν η κρηπίς και ο ο πρώτος, ούτως ειπείν, θεμέλιος λίθος του επ΄ αγαθώ της πατρίδος συστηθέ- ντος ημετέρου φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου, από της συστάσεως του οποίου συμπληρωθέντος ήδη του έτους έρχομαι σήμερον, ίνα συνωδά τω κανονισμώ εν ονόματι του διαχειρισαμένου την διεύθυνσιν των κατ΄αυτόν συμβουλίου δώσω λόγον των πεπραγμένων ενώπιον της αξιοτίμου ολομελείας.
Μόλις εγένετο γνωστή την επιούσαν η πράξις αύτη και τάχιστα ως ηλεκτρικός σπινθήρ πολλών άλλων συμπολιτών και παρεπιδημούντων ομογενών την καρδίαν συνενεκίνησεν, οίτινες μετ' αξιέπαινου αμίλλης και προθυμίας έσπευσαν να εγγραφώσιν εν τω επί τούτω καταλόγω των ιδρυτών. Δεν παρήλθον δε ολίγαι ημέραι και ο αριθμός των εγγεγραμμένων υπερέβη τον υπό του κανονισμού ορισθέντα. Η συγκίνησις και η άμιλλα υπήρξεν ου μόνον ταχεία αλλά και γενική. Αξιότιμοι ξένων δυνάμεων αντιπρόσωποι εξέφρασαν αλλεπάλληλοι  και μετά σπουδής την επιθυμίαν αυτών να συμμετάσχωσι του έργου, θέαμα αληθώς αξιάγαστον και συγκυνητικόν άμα. Πολίται, οίτινες μέχρι χθες περί το έργο  αυ τών μόνον εφαίνοντο ασχολούμενοι, αδιάφοροι προς την περί αυτούς αλλαχού γενομένην ηθικήν κίνησιν, αίφνης αποτινάξαντες την, η κατείχεν αυτούς ηθικήν νάρκην, έσπευδον μετά ζήλου και αθρόοι, ίνα μη υστερήσωσι, και μείνωσι του ηθικού τούτου της πατρίδος κέντρου αλλότριοι, οιονεί συναισθανόμενοι την ένεκα της λίαν βραδείας αυτών ανανήψεως ηθικήν έλλειψιν, ην επεθύμουν δια της αιφνίδιας προθυμίας και του εσπευσμένου ζήλου ν΄ αναπληρώσωσιν. Εν ενί λόγω  οι ολίγοι εκείνοι την πρωτοβουλίαν περί Συλλόγου λαβόντες φιλοπάτριδες άνδρες εν ολιγίστω χρόνω έσχον διπλάσιους οπαδούς, είτα τριπλασίους και τετραπλασίους και σήμερον ο αριθμός των μελών του Συλλόγου υπερβαίνει το πενταπλάσιον του αρχικού, απάντων ένα σκοπόν, μίαν επιθυμίαν εχόντων τίνι τρόπω εαυτοίς και τοις ομοίοις αυτοίς χρήσιμοι να καταστώσιν.
Ενώ δε καθ' ύλην και ογκον ο νεαρός ημών σύλλογος οσημέραι ηύξανε και επαγιούτο, ζωή και κίνησις ανεφαίνετο πρωίμως και εις την πνευματικήν και ηθικήν αυτού κατάστασιν. Ευπαίδευτα μέλη ήρςαντο αναδεχόμενα τον αγώνα, δι' ηθικών και άλλων επιστημονικών δημοσίων ομιλιών ν' ανυψώσωσι τον σύλλογον εις περιωπήν υψηλοτέραν και κοινωφελεστέραν. Και κατ' αρχάς μεν ο ιατρός Κύριος Κ. Ζουπάν μόλις μετά ένα μήνα από των πρώτων εργασιών τον συλλόγου δώσας αυτός πρώτος το αξιέπαινον παράδειγμα ωμίλησε περί πολιτικής ιατρικής, θέματος των νεωτάτων και χρησιμoτάτων τη κοινωνία, μετ' ολίγας δ' ημέρας έσχε τον λόγον ο ιατρός Κύριος Π. Κιτανίδης περί εγγείου πυρός πολλά περίεργα της καταστάσεως ταύτης του ημετέρου πλανήτου τοις ακροαταίς αφηγησάμενος- μετά τούτον ο Κύριος Πέτρος Κυριτσίδης ανέπτυξε γλαφυρώς πάνυ εν τη περί χαρακτήρος και μορφώσεως ομιλία αυτού θέμα ηθικόν και κοινωνικόν των σπουδαιότατων. Τούτον ηκολούθηοε μετ' ου πολλάς ημέρας ο πρώην διευθυντής της Ελληνικής Σχολής Κύριος Κ. Χρονίδης, όστις εφείλκυσε την προσοχήν του δημοσίου δια της περί του βίου των αρχαίων Ελλήνων ευφράδους ομιλίας αυτού. Περί δε τας αρχάς Απριλίου ο Κύριος Γερμανός Μιχαηλίδης ωμίλησε περί νεότητος, του έαρος τούτου της ανθρωπίνης ζωής μετά πολλής χάριτος και ποιήσεως. Ολίγας δε η μέρας ύστερον ανεγίγνωσκεν από του βήματος την περί Συλλόγων και της εκ τούτων ωφελείας και ιδίως περί φιλεκπαιδευτικών Συλλόγων και εκπαιδεύσεως ο σήμερον ενώπιον υμών λόγων των πεπραγμένων του Συλλόγου δίδων. Μετά τούτον ο συμπολίτης ημών και καθηγητής εν Κωνσταντινουπόλει Κύριος Βασίλειος Γρηγοριάδης κατά την ενταύθα ολιγοήμερον διαμονήν αυτού φιλοτίμως πάνυ ανεδέχθη να ομιλήση περί ανθρωπισμού αναπτύξας μετ' αυστηράς λογικής και λίαν  εμβριθών σκέψεων ιδέας ηθικωτάτας και ωφελιμωτάτας. Κατά το απελθόν θέρος διεκόπησαν αι ομιλίαι ένεκα της εν  τη εξοχή διαμονής των πλειόνων μελών και των ασχολιών αυτών μόνον δε ο Κύριος Κωνστ. Ναϊδένοβιτς ωμίλησε περί ποιήσεως. Βραδύτερον δε κατά τας θερινάς των μαθημάτων διακοπάς επιδημών ο εν Κωνσταντινουπόλει καθηγητής και συμπολίτης ημών Κύριος Χρήστος Παπαδόπουλος ωμίλησε περί ευδαιμονίας, θέματος φιλοσοφικωτάτου και ηθκωτάτου. Κατά δε την επανάληψιν των εργασιών του Συλλόγου ωμίλησεν  ο νυν διευθύνων τα Σχολιακά Κύριος Ι. Κάκαρης περί ηθικής, θέματος πλήρους  κοινωνικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος. Μετά τούτο δε αύθις επ' εσχάτων επεσφράγισε το παρελθόν έτος ο Κύριος Γερμανός Μιχαηλίδης δια της γεννήσεως του Ιησού Χριστού ομιλίας αυτού. Προς τούτους δαπαντάς το συμβούλων εκφράζον τας μεγάλας αυτού ευχαριστίας αποτείνει συνάμα και τελευταίαν επί της διευθύνσεως αυτού ταύτην παράκλησιν, να μη αποκνήσωσι και εν τω μέλλοντι μεταδίδοντες τοις πολλοίς των καρπών της αυτών παιδείας - τους δε μηκέτι εις το ευγενές τούτο στάδιον αποδυσαμένους παρορμά να μη θέτωσι τον λύχνον υπό τον μόδιον, αλλ' έχοντες υπ' όψιν το αγαθόν των άλλων παράδειγμα ν' αποφασίσωσι να γίνωσι μιμηταί αυτών, ως έχει έκαστος δυνάμεως και φώτων, όντες βέβαιοι, ότι ούτως ου μόνον τοις άλλοις ωφέλιμοι καθίστανται αλλά και εαυτών βελτίονες αποβαίνουσι.
Το δε συμβούλιον συναισθανόμενον το μέγα έργον, ούπερ διαχειριστής και ιθύντωρ κατέστη, δεν έπαυσε συνεδριάζον τακτικώτατα νυν μεν, όπως διεξαγάγη την  κατά τον κανονισμόν δια ψηφοφορίας νέων μελών παραδοχήν και πρόσληψιν, νυν δε, ίνα συγκάλεση τα μέλη περί μέτρων και αποφάσεων την κοινήν των πάντων γνωμοδότησιν και κύρος απαιτούντων, άλλοτε δε περί προσλήψεως επιτίμων μελών επισήμων ανδρών, είτε συμπολιτών αποδημούντων, είτε ομογενών επί φιλομουσία, φιλοογενεία και άλλαις αρεταίς διαπρεπόντων και άλλοτε τέλος, όπως ρυθμίζη και διαχειρίζηται τας καθημερινός ανάγκας περί  τε το υλικόν  και την άλλην του ιδρύματος συσκευήν. Εις τας πεντήκοντα τακτικάς και εκτάκτους συνεδριάσεις αυτού, αν δεν έπραξεν όσα εβούλετο τουλάχιστον προσεπάθησε να πράξη όσα ηδύνατο. Και ο μεν αριθμός των μελών του Συλλόγου ανέρχεται σήμερον εις 164. Τούτων δε ιδρυταί μεν συμποσούνται κατά τα υπό του 7ου  άρθρου του κανονισμού ορισθέντα, εισί δ΄άπαντες συμπολίται ή ομογενείς, αποτελέσαντες την βάσιν και εδραίωσιν του Συλλόγου. Ευεργέται δε ανεγράφησαν ο Κύριος Χρηστάκης Ζωγράφος επίτιμον μέλος του Συλλόγου ημών εν Κωνσταντινούπολη, το γενναίον εκείνο της ευάνδρου Ηπείρου τέκνον, όπερ πολλά και μεγάλα τη πατρίδι αγαθά διαπραξάμενον, δεν απηξίωσε να προσφέρη και τω ημετέρω Συλλόγω προκαταβολικήν καθά έγραφεν ημίν, γενναίαν προσφοράν, εξ 25 Οθωμανικών λιρών συνισταμένην. Προς τούτω δε ο εν μακαριά τη λήξει χρηστός συμπολίτης ημών ιδρυτής του Συλλόγου Χατζή Χρήστος Ιωάννου προσήνεγκεν 2600 γρόσια. Επίτιμα δε μέλη οι ενταύθα αντιπρόσωποι των ξένων δυνάμεων Κύρ. Αλέξανδρος Ευγενίδης Πρόξενος της Ελλάδος, Ι. Ιβάννωφ Πρόξενος της Ρωσσίας, Καμερλόερ Πρόξενος της Αυστροουγγαρίας και ο πρώην της μεγάλης Βρεττανίας υποπρόξενος Κύριος Ι. Βλουντ. Οι εν Κωνσταντινουπόλει Κύριοι Χρ. Ζωγράφος, Κωνστ. Καραθεοδωρής, Ιωάν. Καλλίας, ο άγιος Διδυμοτείχου Διονύσιος, ο άγιος Χαλκηδόνος Γεράσιμος, Κωνστ. Καραπάνος, Αριστ. Ζώτος, Αλέξ. Καραθεοδωρής, ο άγιος Προύσσης Νικόδημος και ο εν Αθήναις σοφός καθηγητής Στέφ. Κουμανούδης. Τακτικά δε μέλη κάτοικοι μεν Αδριανουπόλεως εισί 36, εν τη άλλοδαπή δε αποδημούντές εισίν οι Κ. Στέφ. Αλ. Καραθεοδωρής, Κωνστ. Αμυράς, Κωνστ. Ιωαννίδης, Ιωακείμ Αναοτασιάδης, Αλέξ. Αραϊτζής και Γεώρ. Δουκίδης εν Κωνσταντινουπόλει. Οι Κύρ. Κωνστ. Πασχαλίδης, Κ. Πουλίδης εν Αλεξανδρεία και ο Κύρ. Ιωάννης Μουτάφογλους εν Οδησσώ. Παρά πάντων τούτων, Κύριοι, ο Σύλλογος περιμένει σπουδαίαν υλικήν και ηθικήν συνδρομήν εν ταις παρούσαις περιστάσεσιν, όπως δυνηθή τη αρωγή αυτών επαξίως να διατηρήση και πλουτίση επ' αγαθώ της φίλης ημών πατρίδος το ηθικόν τούτο ταμείον εις ο έκαστος φιλόπατρις και φιλογενής οφείλει να συνεισφέρη το κατά  δύναμιν, ούτος μεν τα δώρα της τύχης, εκείνος δε τον πλούτον του πνεύματος, ίνα εντεύθεν ως από πηγής πολυχεύμονος αρδεύονται αι αυχμηραί και παιδείας και ηθικής μορφώσεως διψώσαι ψυχαί. 
Έργα δε, δι' α το συμβούλιον επεκαλέσθη ιδία την γνωμοδότησα και το  κύρος της ολομελείας, υπήρξαν η ανίδρυσις κτιρίου ίδιου του συλλόγου, όπως απαλλαγή της μεταβατικής αυτού καταστάσεως και συγκεντρωθή εις το μέλλον εν ιδίω  και μονίμω ιδρύματι, και η σύσκεψις περί της βελτιώσεως των εκπαιδευτικών ημών καταστημάτων. Και περί μεν του πρώτου, καίπερ της πλειονοψηφίας ούσης υπέρ της ανιδρύσεως ίδιου κτιρίου δια μετοχών, ουχ ήττον το συμβούλιον ενόμισε κάλλιον να αναβάλη την πραγματοποίησα τούτου εν καιροίς  αισιωτέροις, του δε δευτέρου μετά τας πληροφορίας, ας συνέλεξε περί όλων εν γένει των διδακτηρίων, θεωρηθέντος ως επείγοντος και σπουδαιοτάτου ανενδότως επεδίωξε την επίτευξιν, προσκάλεσαν και παρακάλεσαν προς τούτο πολλάκις την τε εφορίαν των Σχολών και τα αξιότιμα του Συλλόγου μέλη. Οι πάντες δε γινώσκετε και τας αλλεπάλληλους προσπάθειας αυτού και τον αξιέπαινον ζήλον, μεθ' ου πολλά των μελών ενεγράφησαν γενναίως εν τω επί τούτω καταλόγω. Τη συνεννοήσει δε μετά της εφορίας των Σχολών ελήφθη μέριμνα σπουδαία περί αναπληρώσεως των σπουδαιότερων και μάλλον κατεπειγουσών ελλείψεων των σχολείων. Ο δε Σύλλογος κατώρθωσε να διάθεση κατά το παρόν δια ταύτας περί τας 100 λίρ. οθωμ. ποσόν ουκ ευκαταφρόνητον,  αν αναλογισθή τις τας εκτάκτους δαπανάς, ας ην επόμενον να υποστή κατά το πρώτον έτος της συστάσεως αυτού. Δράττεται δε και ήδη το συμβούλιον της ευκαιρίας ν' αποταθή και πάλιν προς τα μη τυχόν μέχρι τούδε συνδραμόντα μέλη, παρακαλούν, να μη καταδεχθώσιν αυτοί και μόνοι να μείνωσιν αμέτοχοι  πράξεως τοσούτον τιμώσης τον ταύτης μετέχοντα.
Το Συμβούλιον θεωρούν τον ημέτερον σύλλογον ως τίνα κλάδον μειζόνων στελεχών του είδους τούτου, ιδία δε του εν Κωνσταντινουπόλει Φιλολογικού Συλλόγου και του εν Αθήναις προς διάδοσιν των Ελληνικών γραμμάτων Συλλόγου εφρόντισε να σύνδεση μετ' αυτών σχέσεις, αίτινες φρονούμεν, ότι θα φανώσιν ημίν χρησιμώταται εν τω μέλλοντι. Εκφράζει δε την επιθυμίαν αυτού και ευχήν ίνα το διαδεζάμενον αυτό συμβούλιον φροντίση να συνδέση φιλικάς σχέσεις και μετ' άλλων δευτερευόντων συλλόγων και μάλιστα των κατά την Θράκην.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Αναγνωστήριον ην των ων ουκ άνευ του συλλόγου, όθεν το συμβούλινον ως πρώτον αυτού μέλημα έσχε το καταρτισμόν αυτού, επιμεληθέν ου μόνον Ελληνικάς εφημερίδας και περιοδικά συγγράμματα εκ των τα πρώτα φερόντων να λαμβάνη αλλά και ξενοχλώσσους εκ των αρίστων, προσφέρον ούτω τοις φιλαναγνώσταις και φιλομαθέσι των μελών τροφήν πνευματικήν την αλλίστην. Αλλά το αναγνωστήριον θα ην λίαν ατελές, αν μη ελαμβάνετο πρόνοια και περί συστάσεως βιβλιοθήκης, ην ουδαμώς εν ταις πολλαίς και δυσχερέσι πολλάκις εργασίαις ελησμονήσαμεν, αποτεινόμενοι κατά το σύνηθες εις το φιλόμουσον των μελών του Συλλόγου. Καίτοι δε κατά το ποσόν τα βιβλία της αρτισύστατου ημών βιβλιοθήκης εισί μικρού λόγου άξια, τινά όμως κατά το ποσόν εισιν ουκ ευκαταφρόνητα· ώστε δύναται να είπη το συμβούλιον, ότι και ταύτης αι πρώται βάσεις ετέθησαν.
Εδωρήσαντο δε τη βιβλιοθήκη
Ο μεν πρώην ενταύθα υποπρόξενος της Μεγάλης Βρετανίας Κύρ. Ι. Βλουντ, μέλος του Συλλόγου επίτιμον εκ των συγγραμμάτων του Γάλλου Βίκτ. Ούγου: τόμ.18.
Ο δ' εν Αθήναις σοφός καθηγητής του Πανεπιστημίου, ημέτερος δε συμπολίτης και επίτιτιμον μέλος επίσης του συλλόγου Κύρ. Στέφ. Κουμανούδης εκόσμησε την βιβλιοθήκην δια του πολυτίμου αυτού συγγράμματος Περί Αττικών αρχαιοτήτων: τόμ. 4.
Ο εν Αθήναις επίσης αξιότιμος καθηγητής Κύρ. Τρικαλιώτης δια του εκεί σπουδαστού συμπολίτου ημών Κυρ. Ηρ. Αργυριάδου το σπουδαίον αυτού σύγγραμμα περί πολιτικής οικονομίας: τόμ. 1.
Ο Σεβασμιώτατος άγιος Χαλκηδόνος Κύριος Γεράσιμος επίτιμον μέλος το Σύμπαν υπό Ραπτάρχου.
Ο Κύρ. Δημ. Χ. Κυριαζής το υπό του Ιω. Φιλήμονος Ιστορικόν Δοκίμιον περί Ελλην. Επαναστάσεως:  τόμ. 4.
Ο Ιατρός Κυρ. Κ. Ζουπάν μετάφρασιν Ιλιάδος και Οδύσσειας Ομήρου εις την Γερμανικήν Γλώσσαν: τόμ. 2.
Ο Κύρ. Κ. Πουλίδης δύο ετών φύλλα του Βρεττανικού Αστέρος εικονογραφικής εφημερίδος: τόμ. 2.
 Ανώνυμος. Βιβλίον επιγραφόμενον ο Εναγής Ιατρός: τόμ. 1.
Ο Κυρ. Ιωακείμ Καρυαγδής το επιγραφόμενον Συμβουλή των 3 Επισκόπων προς τον Πάπαν Ιούλιον: τόμ. 1.
Ο Κύρ. Εμ. Αλτιναλμάζης Ιστορίαν της Γαλλικής επαναστάσεως της υπατείας και της ά. Αυτοκρατορίας μετά εικονογραφιών υπό Θιέρσου: τόμ. 7.
ΠΡΟΣΦΟΡΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ
Πολλά των αξιότιμων μελών του Συλλογου προσέφεραν εκτάκτους χρηματιικάς προσφοράς εις το ταμείον.
Ο Αγιος Αδριανουπόλεως Κύρ. Κύριλλος                       γρόσ.           455
Ο Κύρ. Ιβάννωφ Πρόξενος της Ρωσσίας                                             312
Ο Κύρ Αλ. Ευγενίδης Πρόξενος της Ελλάδος                                     208
Ο Κύρ. Κωννστ. Καραθεοδωρής                                                        373
Ο Κύρ Αριστείδης Ζώτος                                                                   364
Ο Κύρ Κωνστ. Πουλίδης                                                                    416
Ο Άγιος Διδυμοτείχου Διονύσιος                                                       312
 Ο Κύρ. Αλέξ. Στέφ.  Καραθεοδωρής                                                520
Ο Κύρ Κύρ. Χρηστάκης Ζωγράφος                                                2.791
Ο Κύρ Κωνστ, Ιωαννίδης                                                                  208
Ο Κύρ. Στέφανος Καραθεοδωρής                                                     373
Ο Αγιος Προύσης Νικόδημος                                                           520
Ο εν μακαρία τη λήξει Χ. Χρήστος Ιωάννου                                    2.600
Ο εν μακαρία τη λήξει Μιχαήλ Αδαμαντίδης                                      520
                                                                              Το όλον γρόσ. 9.972
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΑΙ
Ο δε λογιστικός απολογισμός της διαχειρίσεως του ταμείου του συλλόγου έχει ως εξής:
Προσόδοι
Εκ  των ετησίων συνδρομών των 100 ιδρυτών                      γρ.     12.000
Εκ. των  συνδρομών των 36 τακτικών μελών                                   4.320
Εκ των διαφόρων Προσφορών                                                       9.972
Εκ της θεατρικής Παραστάσεως                                                  2.010,20
Εκ του κυλικείου                                                                            955,15
Εισεπραχθησαν το όλον                                                   γρόσ. 29.257,35  
Δαπάναι
Εις συνδρομ. εφημερίδων και περιοδικών                              γρ   1.818
Δι' έπιπλα και σκεύη                                                                   14.102
Δι' ενοίκιον                                                                                  3.500
Δι΄ επισκευάς, μετακομίσε,ς κλπ                                                     355,30
Δια μισθόν υπαλλήλου                                                                 2.200
Δια διάφορα άλλα έξοδα κατά το βιβλίον                                     1.882,35
Δια λειτουργίαν και μνημόσυνον                                                     112,20
Διαφ. ταμείου προς τας μερίδας                                                       33,10
                                                                   Το όλον γρόσ.       24.002,95
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Αυτή προς το παρόν συνίσταται εκ των εξής:
Εξ επίπλων, σκευών κτλ. μετ' εκπτώσεως                      10 %      12.663
Εκ βιβλίων διατετιμημενών ως έγγιστα                                        1.915
Εκ καθυστερουμένων                                                                    372
Εκ προπληρωμένων εις τον υπάλληλον                                             127,20
Εκ προπληρωμένων δι' ενοίκιον                                                 1.306,20
Εξ υλικού κυλικείου                                                              906
Εκ μετρητών εν τω ταμείω                                                  2.540,20
                                                                     Το όλον γρόσ.    19.829,60

Καθαγιασθέντων των εγκαινίων των πρώτων εργασιών του συλλόγου δι΄αγιασμού και δεήσεως υπέρ ευοδώσεως του έργου, το συμβούλιον επεσφράγισε κατά εντολήν του Αποστόλου Παύλου «εκ θεού άρχεσθαι και εις θεόν αναπαύεσθαι» και τας τελευταίας αυτού εργασίας δι΄ ιεράς αρχιερατικής λειτουργίας υπέρ υγείας κα. ευημερίας των μελών, εν η εψάλη και το μνημόσυνον υπέρ αναπαύσεως των ψυχών δύο εκ των μελών του Συλλόγου,- άτινα ο θάνατος εκ του μέσου ημών αφήρπασεν, ήτοι των εν μακαρία τη λήξει Χ. Χρήσου και Μιχαήλ Αδαμαντίδου, ων ο μεν πρώτος πλήρης ημερών τον βίον καταλιπών, συμπολίτης χρηστός και των καλών ζηλωτής, οιονεί προαισθανόμενος και συνειδώς τον μέγαν του συλλόγου προορισμόν δεν ελησμόνησεν αυτόν, αφ΄ ημών εσαεί χωριζόμενος, αλλ' εκ της εντίμως κεκτημένης περιουσίας αυτού εκληροδότησε τω συλλόγω 25 οθωμ. λίρας- πρώτος δε αυτός αξιομίμητον παράδειγμα δους, κατέστη άξιος της ευγνωμοσύνης απάντων και ευεργέτης ανεκηρύχθει. Ο δ΄ έτερος, ο Μιχαήλ Αδαμαντίδης εις το πλήρες ελπίδων έαρ του βίου αυτού ανάρπαστος γενόμενος, αφήκε γηραιούς γονείς εν πένθει και θλίψει. Τούτου ο πατήρ εις αίδιον μνήμην του προσφιλούς αυτώ Μιχαήλ προσέφερε τω Ταμείω 5 οθωμ. Λίρας.
Γαίαν έχοιτε ελαφράν, χρηστοί ημών συμπολίται.
Την επέτειον ταύτην Ιεράν λειτουργίαν εκόσμησε και δια λόγου αρμοδίου ο αεί πρόθυμος υπέρ του συλλόγου προσφερόμενος Ιερολογιώτατος Κύρ. Γερμανός Μιχαηλίδης.
          Εν τέλει παραδίδον υμίν, Κύριοι, το συμβούλιον την αρχήν και διεύθυνσιν των του συλλόγου πραγμάτων, εκφράζει την ένθερμον αυτού παράκλησιν και ευχήν, ίνα παντός εγωισμού και μικροφιλοτιμίας ανώτεροι παραδώσητε ταύτα εις χείρας ικανωτέρας και δεξιωτέρας, αίτινες να οδηγήσωσιν εν τω μέλλοντι απροσκόπτως τον Σύλλογον εις τον υψηλόν αυτού προορισμόν επ' αγαθώ της φίλης Πατρίδος.
             Γένοιτο! Γένοιτο!


Γ.Ρ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου