Ιστορικό του ΕΡ.ΚΕ.Α.

     Το 2000 ιδρύθηκε στην Νέα Ορεστιάδα ο Σύλλογος Απογόνων Καραγατσιανών - Αδριανουπολιτών «Η Ορεστιάδα» και στο καταστατικό λειτουργίας του προβλεπόταν η λειτουργία διαφόρων ομάδων Π.χ έρευνας, ιστορίας, καλλιτεχνικών…κλπ.
     Αποδεχόμενοι την πρόσκληση του Συλλόγου στελεχώσαμε από το 2010 την ομάδα έρευνας τα παρακάτω τέσσερα άτομα: Κιηγμάς Δημήτριος, Μαλκίδης Θεοφάνης, Παραπαγκίδης Βασίλειος, Ρυζιώτης Γεώργιος.
    Από το 2011 η ομάδα λειτουργεί με την επονομασία Ερευνητικό Κέντρο «Αδριανούπολις» ως αυτοτελές τμήμα του Συλλόγου που έχει τους παρακάτω σκοπούς, όπως περιγράφονται στον κανονισμό λειτουργίας του:
      «Γενικός σκοπός είναι η έρευνα, συλλογή, επεξεργασία και προβολή όλων των πληροφοριών που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την Αδριανούπολη και την ευρύτερη περιοχή της Θράκης.
     Το ΕΡ.ΚΕ.Α. είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο στα θέματα της εκπαίδευσης και της πνευματικής καλλιέργειας.
     Πιο συγκεκριμένα οι σκοποί του ΕΡ.ΚΕ.Α. είναι:
·      Η παρουσίαση του ιστορικού Αρχείου του από εξειδικευμένους μελετητές, η οποία γίνεται με εκδόσεις βιβλίων, CD-ROM, χρήση των πολυμέσων και του διαδικτύου (internet), αλλά και με την οργάνωση εκθέσεων και συνεδρίων. Επιμέρους στόχος είναι όλες οι παραπάνω παρουσιάσεις να γίνονται και σε τουλάχιστον μία από τις κύριες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται διεθνής προβολή και αναγνώριση .
·      Η διάθεση της εξειδικευμένης ιστορικής του βιβλιοθήκης στους μελετητές.
·      Η μελέτη και παρουσίαση του φωτογραφικού του Αρχείου με εκδόσεις βιβλίων, λευκωμάτων, CDs, DVDs, με τη χρήση των πολυμέσων και του διαδικτύου (internet), όπως επίσης και με εκθέσεις του συγκεντρωθέντος υλικού.
·      Η διασύνδεση με τα υπάρχοντα ανάλογα Αρχεία της πατρίδας μας και του εξωτερικού, με σκοπό την ανάπτυξη συνεργασίας, έρευνας, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και προγραμμάτων, μέσω της οργάνωσης Συνεδρίων, Σεμιναρίων, διαλέξεων, εκθέσεων κ.λπ. Σημαντικός στόχος είναι επίσης η παρουσίαση στη χώρα μας ξένων Αρχείων και η παρουσίαση των δικών μας σε ξένες χώρες, με σκοπό τη γνωριμία των πολιτιστικών και ιστορικών στοιχείων του κάθε λαού για την καλύτερη κατανόηση και συνεργασία σε όλους τους τομείς.
·      Ο διαρκής εμπλουτισμός και η οργάνωση του Αρχειακού υλικού που συνέλεξε και εξακολουθεί με εντατικούς ρυθμούς να συλλέγει. Στο συλλεγόμενο αρχειακό ιστορικό υλικό, εκτός από τα παραπάνω, περιλαμβάνεται και οτιδήποτε έχει σχέση με την τοπική λαογραφία.
·      Η παραγωγή εκπαιδευτικού, εποπτικού και βοηθητικού υλικού για τη στήριξη και προαγωγή της έρευνας, καθώς και η ανάληψη κάθε είδους επιστημονικής πρωτοβουλίας και δραστηριότητας με στόχο να καταστήσει στην κοινωνία προσιτή την επιστημονική γνώση και τους προσανατολισμούς του Κέντρου.
·      Η συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε θέματα ιστορίας, εκπαίδευσης και πνευματικής καλλιέργειας.   
·      Η συνεργασία με άλλα ερευνητικά κέντρα, Σωματεία και Συλλόγους - της Ελλάδος και του Εξωτερικού - τόσο σε πνευματικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο».
Στο χώρο του ΕΡ.ΚΕ.Α. : 
       Α) Τηρείται και εμπλουτίζεται  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑ-ΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ, με βιβλία παλαιά και σύγχρονα, εργασίες, άρθρα και περιοδικά.
   Β)Τηρείται και εμπλουτίζεται ΑΡΧΕΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ όπως: αρχείο εγγράφων-επιστολών, εκδόσεων, αντιγράφων, φωτογραφιών, συνεντεύ-ξεων, εκδηλώσεων-συνεδρίων κ.α. Τηρείται δε κατάλογος αυτών  και ψηφιακό υλικό.

         Από τις αρχές του Σεπτεμβρίου 2011 η έδρα του ΕΡ.ΚΕ.Α., όπως και του υπερκειμένου Συλλόγου, με την υποστήριξη του Δήμου Ορεστιάδας, βρίσκεται στην οδό Ευριπίδου 65, σ΄ένα μεγάλο αυτόνομο κτίριο (πρώην Ειρηνοδικείο Ορεστιάδας) με πολλά γραφεία και αίθουσα παρουσιάσεων.


Για το ΕΡ.ΚΕ.Α
ΕΡ.ΚΕ.Α :  erke.adrianoupolis@gmail.com
Κιηγμάς Δημήτριος : Ε-mail. kiigmasdim@yahoo.gr
Ρυζιώτης Γεώργιος : Ε-mail. ryziotis@sch.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου